Ano (Sino) ang Family Radio?

Ang Family Radio ay itinatag nuong 1959 sa San Francisco, California, Estados Unidos ng America. Ang aming misyon ay itanyag ang ebanghelyo ng Panginoong Hesucristo sang-ayon sa Salita ng Dios, ang Biblia. Nang dahil sa alay na kaloob ng mga alagad ng Dios, napalawak ang network nang AM at FM radio sa Estados Unidos. Gumagamit ang Family Radio ng satellite, shortwave, at Internet upang ipahayag ang ngalan ni Jesus sa sanlibutan. Isinasaad ng Biblia na “ang lahat ay nangakagsala nga, at hindi nakangaabot sa kaluwalhatian ng Dios” (Roma 3:23) at ”Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan aykamatayan: dapawa’t ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin (Roma 6:23). Ang kaligtasan ay kaloob na grasya ng Dios sa kanyang mga piling anak, at wala tayong maaring gawin upang maging karapat-dapat na makamtan ito. Nawa’y mapasa-iyo ang awa ng Dios sa araw na ito.

 
 
 


Family Stations, Inc.- Isang pang-kawangawang samahan na hindi nagnanasa ng kapanganibangan –© 2014 Lahat ng karapatan ay inilaan