UMAASA AKONG MALILIGTAS AKO NG DIOS

Maraming tao ang nagsasabi, “nais kong maligtas”. At kaya, sa libritong ito, ay tatangkain nating harapin, nang buong katapatan, ang katanungang: Ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Sapagka’t, malalaman natin na ang sinuman ay walang anumang magagawa upang maligtas, ay sisirain kaagad nito ang loob ng maraming mambabasa na ipapalagay na ang kalagayan ay walang-pag-asa at walang maliligtas. Subali’t ang katotohanan ay, ang kalagayan ng mga taong naliligtas sa panahon natin ay malayo sa kawalang pag-asa. Sa katunayan, habang maingat nating pinag-aaralan ang Biblia ay makikita natin ang patunay sa Biblia na nagpapakita sa ating may malaking pag-aani ng mga taong naliligtas sa panahong ito ng kasaysayan.
Ang patunay sa Biblia ay sa panahon natin, ay mas maraming tao ang naliligtas, kaysa sa anumang panahon sa kasaysayan. Subali’t sila ay hindi naliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa planong pagliligtas ng anumang lokal na simbahan o ng ebanghelista na sumasang-ayon sa planong pagliligtas ng lokal na kongregasyon. Malalaman natin na talagang mahalagang ang mga nagtuturo sa planong pagliligtas ng Dios ay ginagawa ito nang may pinakamataas na katapatan sa planong pagliligtas na sinimulan ng Dios gaya ng pagkakatala nito sa Biblia.

ihgwsm-po-194-300
I-download

 
 
 


Family Stations, Inc.- Isang pang-kawangawang samahan na hindi nagnanasa ng kapanganibangan –© 2014 Lahat ng karapatan ay inilaan