Mahal Ka Ba Ng Dios?


T-1. Kung minsan ay naitatanong ko kung mahal ako ng Dios. Kung siya ay mapagmahal na Dios, bakit napakaraming pagdurusa at dalamhati sa mundo?

S. Sa Kanyang aklat na tinatawag na Biblia ipinapaliwanag ng Dios na ang ating mga kasalanan ang dahilan ng lahat ng mga pagdurusa at dalamhati. Tunay na ang ipinahahayag ng Dios ay ang kanyang pagmamahal sa buong mundo, gaya ng mababasa natin sa isa sa pinakamadalas banggiting bersikulo sa Biblia.

Sapagka’t gayon na lamang [sa ganitong paraan] ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16

TAGALOG SPOT
I-download

 
 
 


Family Stations, Inc.- Isang pang-kawangawang samahan na hindi nagnanasa ng kapanganibangan –© 2014 Lahat ng karapatan ay inilaan